ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu ce aparține domeniului public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.974/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 24.974/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.25.840/2022 al Direcției de management şi nr.25.883/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, art.297, art.349 – 353, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”, în scopul desfășurării activității specifice, pe o perioadă de 4 ani,  a unui spațiu ce aparține domeniului public județean, respectiv încăperea nr.D 18, în suprafață de 15 mp, situată la demisolul sediului administrativ al Consiliului Județean Neamț, corp A, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă conținutul Protocolului de transmitere în folosință gratuită a spațiului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, să semneze în numele și pe seama Județului Neamț, Protocolul de transmitere în folosinţă gratuită prevăzut la alin.(1).

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită, în termen de maxim 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 224 din 26.09.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF