ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor mandate speciale

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d²”, ale art.10 alin.(5), art.28 și art.29 alin.(11) lit.„k” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin (1) lit.„n”, art.22 și art.27  din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 alin.(3) pct.II lit.„c” coroborate cu cele ale art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

Examinând referatul de aprobare nr.25.731/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.336/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.731/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.25.961/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și, respectiv, nr.25.994/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, Hotărârea nr.17/2022 și Nota de fundamentare nr.335/2022 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, Hotărârea nr.79/2022 a Consiliului Local al Comunei Dumbrava Roșie, adresa înregistrată sub nr.25898/2022 a Consiliului Concurenței, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se acordă mandat reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru a vota favorabil, în numele și pe seama Județului Neamț, revocarea Hotărârii Adunării Generale nr.15/10.08.2022, precum și îndeplinirea tuturor formalităților necesare a fi îndeplinite pentru recunoașterea calității de membru al asociației pentru Comuna Dumbrava Roșie.

Art.2: Se acordă mandat reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru a vota favorabil, în numele și pe seama Județului Neamț, și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru modificarea documentației de atribuire, cu toate părțile componente ale acesteia, inclusiv contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aferent perioadei septembrie 2022-septembrie 2028, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, având forma și conținutul avizate de Consiliul Concurenței, ca urmare a recunoașterii calității de membru al asociației pentru Comuna Dumbrava Roșie.

Art.3: Se acordă mandat reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru a vota favorabil, în numele și pe seama Județului Neamț, și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, impuse de modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aferent perioadei septembrie 2022-septembrie 2028, în ceea ce privește repartizarea procentuală a compensației datorată pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public de către operatorul de transport regional-Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., după cum urmează:

Județul Neamț- 46%;

Municipiul Piatra Neamț-45%;

-Orașul Roznov-1,5%;

-Comuna Alexandru cel Bun-2,4%;

-Comuna Dumbrava Roșie-2,6%;

-Comuna Gârcina-1,5%;

-Comuna Săvinești-1,0%.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 225 din 26.09.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0