ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, ediția a II-a, în perioada 21 – 23 octombrie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.939/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 25.939/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.25.990/2022 al Direcţiei generale buget finanțe și, respectiv, nr.25.991/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul local al municipiului Piatra-Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, pentru realizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, ediția a II-a, în perioada 21 – 23 octombrie 2022, în municipiul Piatra-Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării evenimentului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 85.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra-Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, ediția a II-a, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcția generală buget finanțe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

  Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 226 din 26.09.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 226.PDF