ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru atestarea unor bunuri ca aparținând domeniului public al Județului Neamț, respectiv completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile)

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

Examinând referatul de aprobare nr.23.538/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.23.538/2022 al Direcției de management, declarația secretarului general al județului nr.23.538/2022, Hotărârile Consiliului Județean Neamț nr.222/2021 și nr.229/2021, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Girov nr.99/2021, adresa nr.MDLPA-102330;109219/DPFBL-4943/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, „b” și „c”, art.289 alin. (5), art.607 alin.(4), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1)  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Neamț, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I.„Bunuri imobile”, se completează, prin introducerea, după poziția nr.1602, a două noi poziții, numerotate cu 1603 și 1604, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul Județului Neamț și se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Neamț, la secțiunea dedicată statutului județului, precum și în monitorul oficial local.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 252 din 10.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                    Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                      Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                          Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 252.PDF