ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.30.917/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.30.917/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Colegiului Medicilor din România- filiala Neamț, în scopul desfășurării activităților specifice, pe perioadă determinată, respectiv până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a corpului C din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și, pe cale de consecință, repunerea în funcțiune a acestuia, a spațiilor proprietate privată a Județului Neamț având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Drepturile și obligațiile părților, respectiv obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2: (1) Pe perioada valabilității prevederilor prezentei hotărâri, se suspendă aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.100/2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 253 din 10.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                   Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                     Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                         Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0