ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 Examinând referatul de aprobare nr.29.492/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.14/2022 a Organizației Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț;

 Văzând raportul de specialitate nr.29.492/2022 al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 108 lit. „d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c” și alin.(4) lit.„b” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită către Organizația Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț, a unor spații proprietate privată a Județului Neamț, situate în municipiul Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.23 (clădirea C2–corp B), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.194/2017 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, cu o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2023.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Direcția de management și Direcția generală juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la Protocolul de transmitere în folosință gratuită nr. 14489/12/2017, încheiat între Consiliul Județean Neamț și Organizația Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                               

Nr. 260 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                        Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                          Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                              Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0