ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.30.348/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.30.348/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, comunicarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est înregistrată sub nr.28.394/13.10.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, cod SMIS 121408, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe.

Art.2: În mod corespunzător, părțile din contractul de finanțare nr.4083/6.09.2019 își vor îndeplini obligațiile financiare conform prevederilor art.14 alin.(3) din acesta.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                           

       Nr. 261 din 28.11.2022

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                              Voturi „pentru”  22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  13

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0