ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.l153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 30324/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr. 3219/2022 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 30324/2022 al Direcției de Management și nr. 31046/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr. 4/2022 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”-„ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art. 173 alin. (2) lit. „c”, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 175/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, în sensul transformării unui post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I din cadrul Biroului Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor – Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecțiilor, Colecții speciale, poziția 17 în statul de funcții, în bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                            

       Nr. 264 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                          Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0