ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Examinând referatul de aprobare nr.30.671/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.4.759/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.30.671/2022 al Direcției de Management şi nr.31.049/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.lNicolae” Roman nr.15/2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.lNicolae” Roman nr.13/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”-„ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin.l(3), art. 173 alin. (2) lit. „c ”, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman –anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 113/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării:

             postului de economist I, specialitatea științe economice, studii superioare, poziția 2 din cadrul Serviciului Administrativ, SSM și PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență, în post de economist IA, specialitatea științe economice, studii superioare;

             postului de muncitor calificat II, specialitatea bucătar, studii medii/generale, poziția 2 din cadrul Serviciului Administrativ, SSM și PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență – Bloc Alimentar, în post de muncitor calificat I, specialitatea bucătar, studii medii/generale;

             postului de muncitor calificat II, specialitatea electrician, studii medii/generale, poziția 3 din cadrul Serviciului Administrativ, SSM și PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență – Atelier Întreținere și Transport, în post de muncitor calificat I, specialitatea electrician, studii medii/generale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

Art.3: Direcția de Management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean Neamţ şi Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 265 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1