ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor mandate speciale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d²” și lit.„k”, coroborate cu cele ale art.10 alin.(5), art.32 alin.(1) lit.„e” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(1), art.35 alin.(8) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.27.308/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.84/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.27.308/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.28.793/2022 al Direcției de management și nr.28.816/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresele nr.13.245/2022 și nr.16.642/2022 ale Companiei Județene APA SERV S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată pentru intervalul 2023-2027, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să voteze, în numele și pe seama acestuia, planul anual prevăzut la alineatul (1).

Art.2: (1) Se aprobă tarifele aferente unor servicii conexe serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare, prestate de către operatorul regional Compania Județeană APA SERV S.A. la nivelul întregii arii de operare/delegare, tarife prevăzute în anexele nr.2a și nr.2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să voteze, în numele acestuia, aprobarea tarifelor aferente unor servicii conexe serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cuantumul aprobat potrivit alin.(1).

Art.3: (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat de asociație cu Compania Județeană APA SERV S.A, ca urmare a aprobării documentelor prevăzute la art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1), precum și ca urmare a actualizării listei cu bunurile de retur aferente sistemelor predate operatorului regional, pe bază de proces-verbal, de către unitățile administrativ-teritoriale, prin act adițional a cărui formă este prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”, prin președintele acesteia, să semneze actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în forma aprobată potrivit alin.(1).

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, prevederile anexei nr.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.150/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean.

(3) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 268 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  13

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 268.PDF