ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) și art.187 alin.(4^4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 alin.(2) și alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.30.669/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.4.758/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Văzând raportul de specialitate nr.30.669/2022 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se avizează modificarea și completarea comisiei de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

– domnul Gheorghe-Adrian Iacob, reprezentant salariați, având calitatea de observator în comisie, este înlocuit de doamna Roxana Matei;

-se completează comisia cu domnul Neculai Pușcașu, reprezentant al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, în calitate de observator.

Art.2: Se avizează modificarea și completarea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

– doamna Roxana Matei, reprezentant salariați, având calitatea de observator în comisie, este înlocuită de domnul Gheorghe-Adrian Iacob;

-se completează comisia cu doamna Iuliana Năstase Onu, reprezentant al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, în calitate de observator.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică art.1 alin.(1) și alin.(2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

(3) Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 269 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                            Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                  Abțineri  8

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1