ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea schimbării parțiale a destinației unei construcții aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.30.844/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.1719030/2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.30.844/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„h”, alin.(6) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:   

    

Art.1: Se aprobă schimbarea parțială a destinației/folosinței parterului bunului imobil proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din „depozit și garaj” în „arhivă și cameră de lucru”, fără modificări constructive.

Art.2:Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 270 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  26

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  9

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 270.PDF