ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

  CONSILIUL  JUDEŢEAN

        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.7 alin.(7) al Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.28.021/2022 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.42.608/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.28.021/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.31.630/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire învelitoare acoperiș” pentru sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, scenariul nr.2, cu o valoare estimată de 1.894.807,98 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.556.663,38 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare instalație sanitară și a grupurilor sanitare” la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, opțiunea nr.1, cu o valoare estimată de 477.774,64 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 433.318,68 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                        

Nr. 272 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  9

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1