ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2022-2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12 alin.(2)-(3) și (6) și ale art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei nr.5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.32.038/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.1997/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, nr.3622/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț și, respectiv, nr.1963/2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.32.038/2022 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și, respectiv, nr.32.062/2022 al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea nr.3/2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, Hotărârea din data de 29.09.2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, Hotărârea din data de 10.10.2022 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” -„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„a” și „b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă cuantumul burselor de care vor beneficia elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate din bugetul Județului Neamț, în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

-bursă de performanță – 500 lei;

-bursă de merit            – 200 lei;

-bursă de studiu           – 150 lei;

-bursă de ajutor social – 200 lei.

Art.2: Se aprobă numărul de burse pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate din bugetul Județului Neamț, pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează;

a.          Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț- 9 burse de merit și 105 burse de ajutor social;

b.          Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț- 10 burse de merit și 111 burse de ajutor social;

c.           Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman- 2 burse de merit, 2 burse de studiu și 98 burse de ajutor social.

Art.3: Direcţia generală buget finanțe și conducerile unităților de învățământ special vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

   Nr. 277 din 28.11.2022

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0