ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.32.761/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în numele și pentru președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.32.761/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 3.724 mii lei, din    fondul la dispoziția consiliului județean (6%), pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art.6 alin.(1) lit.„b” și „d” din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 282 din 28.11.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri  8

            Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 282.PDF