ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la un bun imobil (teren) aflat în patrimoniul public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 alin.(1¹), art.24 alin.(1) lit.„b” și alin.(2), art.25 și art.44 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8, punctul 4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană APASERV S.A. Neamț, precum și ale art.135 alin.(1) lit.„a” din anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.34.268/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.22.351/2022 a Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.34.268/2022 al Direcției de management, Extrasul de carte funciară nr.50043 Războieni, Decizia nr.64/2022 a Consiliului consultativ al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„a” și „b”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:   

 

Art.1:(1) Se aprobă dezmembrarea imobilului compus din teren în suprafață de 28.879 m.p. (19.229 mp arabil și 9.650 mp fâneață), intravilan  localitatea Războieni, NC 50043, CF Războieni nr.50043, nr. de inventar 00131, valoare de inventar 247.614,00 lei și construcție C1 – rezervor apă, Sc = 6 mp, intravilan localitatea Războieni, NC 50043-C1, CF Războieni nr.50043, nr.de inventar 00130, valoare de inventar 8.961,00 lei, în două loturi după cum urmează:

a.     Lotul nr.1 – teren în suprafață de 26.379 m.p. (16.729 mp arabil și 9.650 mp fâneață), valoare de inventar 226.178,53 lei;

     construcția C1 – rezervor apă, Sc = 6 mp, valoare de inventar 8.961,00 lei.

b.     Lotul nr.2 – teren în suprafață de 2.500 mp arabil, valoare de inventar 21.435,47 lei.

(2) Planul de delimitare a imobilului ce se dezmembrează este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial de dezmembrare.

Art.3: Se aprobă revocarea dreptului de administrare a lotului nr.2 prevăzut la art.1, constituit în favoarea Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni (fost Centru de

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni), prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.169/2006, care se modifică în mod corespunzător.

Art.4: Se aprobă concesionarea directă, în vederea implementării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020, a terenului în suprafață de 2500 mp, lotul nr.2 prevăzut la art.1, Companiei Județene APA SERV S.A., cu respectarea termenilor și condițiilor stipulate în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009, în ceea ce privește bunurile de retur proprietate publică ale Județului Neamț concesionate operatorului regional.

Art.5: Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ să încheie actul adițional, aferent aprobării prevăzute la art.4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2)Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public județean, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării bunurilor aflate în administrarea Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni, cu poziția nr.A3.2-00131, precum și completării capitolului A12.1- Bunuri aflate în concesiunea Companiei Județene APA SERV S.A. cu subcapitolul A12.1.13- Alimentare cu apă Războieni.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 298 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 298.PDF