ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18 alin.(1), art.19 și ale art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând referatul de aprobare nr.32.848/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.34.284/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și nr.2.824/2022 a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Războieni;

Văzând raportul de specialitate nr.32.848/2022 al Direcției de management, adresa nr.15.667/SASSM/2022 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, Buletinul de expertizare a locurilor de muncă nr.47/2022 al Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă concediul de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare pentru salariații din cadrul Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                      

Nr. 302 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1