ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                    

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 alin. (1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând referatul de aprobare nr.34.325/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.34.325/2022 al Direcției de Management și, respectiv, nr.34.676/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, acordul nr.87/2022 al Sindicatului CSPAH Roman, adresa nr.18/2022 a Sindicatului Liber al Salariaților din Consiliul Județean Neamț, acordurile reprezentanților angajaților nr.1/2955/2022 al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, nr.1243/2022 al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău și, respectiv, nr.205/2022 al Serviciului Public Salvamont Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Neamț, precum și al Serviciului Public Salvamont Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

 (2) Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 309 din 21.12.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 309.PDF