ROMÂNIA

   JUDEŢUL  NEAMŢ

  CONSILIUL  JUDEŢEAN

    

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru eliberarea albiei râului Siret aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.34.463/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.34.463/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.34.651/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică pentru eliberarea albiei râului Siret aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret”, cu o valoare estimată de 11.987.436,07 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.693.307,96 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         Piatra Neamț

Nr. 310 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 310.PDF