ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea acordului de asociere încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.111, alin.(2^2) alin.(5) și alin.(5¹) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.35.213/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.35.213/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit.„e”, alin.(5) lit. „f”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea pct.4.2 lit.„a”- Obligațiile Inspectoratului Școlar Județean Neamț al acordului de asociere- anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 286/2022 privind aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, acesta urmând să aibă conținutul:

4.2. Obligaţiile Inspectoratului Școlar Județean Neamț:

a) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, respectiv pentru acordarea de premii în bani, plachete, distincții, diplome și scrisori de apreciere, conform bugetului anexat adresei nr.18.299/2022 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum și conform Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare pentru elevii/profesorii din învățământul preuniversitar din Județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale la competițiile, concursurile naționale și internaționale în anul școlar 2021-2022;” .

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

 Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 313 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0