ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.34.070/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.34.070/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa  nr.31.177/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, adresa F.N./2022 a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică bugetul local al Județului Neamț detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2022, conform anexei nr.1.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022, conform anexei nr.2.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale -Județul Neamț, pe anul 2022, conform anexei nr.3.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local, valabilă pe anul 2022, conform anexei nr.4.

Art.5: Se rectifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2022, conform anexei nr.5.

Art.6: (1) Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 5, 6 și 7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.31/2022 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 314 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  3