ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Examinând referatul de aprobare nr. 19.780/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.780/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 35.394/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Laurențiu-Cristinel DULAMĂ ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, constituită la  nivelul judeţului Neamţ.

Art.2: (1) La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.30/2017 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 317 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

  Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

     

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

             Laurențiu-Cristinel Dulamă – 31 voturi ,,pentru"