ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.XI, pct.2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.779/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.19.779/2022 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.35.395/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 91 alin.(1) –(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Sorin BRAȘOVEANU pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Ionel Arsene, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 318 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

     

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

 

                       Sorin Brașoveanu – 29 voturi ,,pentru"