ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13 alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând referatul de aprobare nr.19.781/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.781/2022 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.35.396/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Eduard-Ovidiu GAVRIL în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, în locul domnului Dan Vasile Constantin.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 319 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

                      Eduard-Ovidiu Gavril – 20 voturi ,,pentru"