ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 și 12 din Hotărârea Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.34.034/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.34.034/2022 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.35.399/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Mariceza ANDREI în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 322 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

          Mariceza Andrei – 30 voturi ,,pentru"