ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea și validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț

 

  Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

Examinând referatul de aprobare nr.35.434/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza demisiei domnului Ion Asaftei

Văzând raportul de specialitate nr.35.434/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 35.457/2022

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ doamna Mădălina-Veronica Ciubotaru, consilier județean, în locul domnului Ion Asaftei.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.108/2021 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț.

Art.2: (1) Se validează ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț doamna Mădălina-Veronica Ciubotaru, consilier județean, în locul domnului Ion Asaftei.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.199/2021 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț.

Art.3: (1)Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 325 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

 

        Mădălina-Veronica Ciubotaru – 18 voturi ,,pentru"