ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul

Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.44/2021, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 35.435/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit urmare renunțării domnului Ion Asaftei la calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”

Văzând raportul de specialitate nr. 35.435/2022 al Direcţiei generale juridice şi relaţii internaţionale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 35.459/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Mădălina-Veronica CIUBOTARU ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”.

Art.2: (1) La data intrării în vigoare a prezentei, se modifică, în mod corespunzător, art.4 din  Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 326 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                        

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

              Mădălina-Veronica Ciubotaru – 18 voturi ,,pentru"