ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 218/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 218/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„a și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 60.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2023.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 2.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2022, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2023.

 Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 2 din  9.01.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                 Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0