ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.1.761/2023 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.1.761/2023 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„l”, art. 294 alin.(3) și (5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Țibucani, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unor bunuri imobile (cote-părți din căi de acces rutiere), în vederea declarării acestora ca bunuri de interes public județean, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, la lit.A, în scopul includerii acestora ca părți componente ale unui drum județean.

(2) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Războieni, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unor bunuri imobile (cote-părți din căi de acces rutiere), în vederea declarării acestora ca bunuri de interes public județean, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, la lit.B, în scopul includerii acestora ca părți componente ale unui drum județean.

(3) Traseul căilor de acces prevăzute la alin.(1) și (2), precum și cel al drumului județean ce va rezulta în urma transmiterii bunurilor în cauză sunt prevăzute în anexa nr.2.

(4) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 16 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 16.PDF