ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.370/2023 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.2.379/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și, respectiv, nr.2.527/2023 al Direcţiei generale buget-finanțe, Informările nr.45.668/2022 și nr.2.554/2023 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:   

 

Art.I: (1) Se aprobă majorarea valorii totale a proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, cu cheltuieli neeligibile în valoare de 2.921.436,30 lei (inclusiv TVA).

(2) Valoarea cheltuielilor neeligibile rezultate din ajustarea prețului contractului de lucrări încheiat în cadrul proiectului, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, urmează a fi solicitată de la bugetul de stat.

Art.II: În mod corespunzător, se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) aferentă proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, în valoare totală de 24.636.438,75 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 18.557.099,28 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, în cuantum de 24.722.118,75 lei (inclusiv TVA).”

Art.IV: Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:   

Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 413.261,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț.

Art.V: Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cuprinși în anexa nr.1- Descrierea proiectului- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:   

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.          Valoarea totală:24.636.438,75 lei (inclusiv TVA),

         din care C+M în valoare de 18.557.099,28 lei (inclusiv TVA);

2.          Durata de realizare a lucrărilor:36 luni.”.

Art.VI: În mod corespunzător, se modifică documentația tehnico-economică (DALI) aferentă proiectului-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.180/2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.VIII: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

                                                                                       

Piatra Neamț

Nr. 24 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0