ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

 Examinând referatul de aprobare nr.3.205/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.205/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

                                                  

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, prin introducerea unui nou alineat, numerotat (3), urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.1:……

(3) Structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, prevăzută în organigrama și statul de funcții de la alin.(1) și (2), include:

a.     Reorganizarea și redenumirea a 6 servicii sociale pentru adulți, cu personalitate juridică, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, respectiv:

1.     Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, reorganizat și redenumit sub titulatura „Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Roman”;

2.     Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, reorganizat și redenumit sub titulatura „Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni”;

3.     Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț, reorganizat și redenumit sub titulatura „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu Neamț”;

4.     Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, reorganizat și redenumit sub titulatura „Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Războieni”;

5.     Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, reorganizat și redenumit sub titulatura „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oșlobeni”;

6.     Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni, reorganizat și redenumit sub titulatura „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bozieni”.

b.     Înființarea a 5 servicii sociale, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, respectiv:

1.     Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman;

2.     Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești;

3.     Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobreni;

4.     Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pipirig;

5.     Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tașca.”

Art.2: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 25 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1