ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59^1 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.112 alin.(3) lit.„q”, precum și ale art.135 alin.(1) lit.„a” și „c” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3.227/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.152/2023 și nr.1.449/2023 ale primarului Orașului Roznov;

Văzând rapoartele de specialitate nr.3.227/2023 al Direcţiei generale buget finanţe şi, respectiv, nr.3.231/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Roznov, prin Consiliul Local al Orașului Roznov, în scopul asigurării finanțării Căminului pentru persoane vârstnice Roznov din cadrul Direcției de Asistență Socială Roznov, pentru perioada februarie-decembrie 2023.

(2) Se aprobă contribuţia financiară totală a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării serviciului social prevăzut la alin. (1), în cuantum de 500.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Roznov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                   

Nr. 27 din 02.02.2023                                                                               

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 27.PDF