ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.l153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 174/2023 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr. 18/2023 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 174/2023 al Direcției de Management și nr. 1007/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr. 6/2022 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”-„ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.l173 alin. (2) lit. „c”, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 175/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării:

-postului de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Compartimentului Colecții Speciale, Fond documentar „G.T.Kirileanu”, Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecțiilor, Colecții Speciale, poziția 8 în statul de funcții, în bibliotecar, studii superioare, grad profesional I;

-postului de inginer (administrator patrimoniu), studii superioare, grad profesional I, din cadrul Compartimentului Administrativ, Întreținere și Legătorie, Contabilitate, Resurse umane, Achiziții publice, Casierie, Arhivă, Administrativ, Întreținere și Legătorie, poziția 48 în statul de funcții, în inginer (administrator patrimoniu), studii superioare, grad profesional specialist IA.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

                                 Bogdan BOSOVICI                              

 

 

 

 

       Piatra Neamț                                                                                  

Nr. 8 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0