ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

 Examinând referatul de aprobare nr.262/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.55.151/2022 și nr.246/2023 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

 Văzând rapoartele de specialitate nr.262/2023 al Direcției de management și nr.1.366/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Avizul consultativ nr.20/2022 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

                                                  

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, respectiv anexele 2.1-2.5, 2.7-2.9 și 2.13 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

 (2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                         

Nr. 9 din 02.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                          Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 9.PDF