ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ pentru anul 2023

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și ale art.8 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.50/2011 privind aderarea Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, precum și ale art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

Examinând referatul de aprobare nr.21/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.2/2023 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.21/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ pentru anul 2023, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ, în cuantum de 50.000 lei.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

– acționarea în caz de conflict armat, iar, în timp de pace, pregătirea şi acționarea, ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare;

– realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– organizarea, la nivel național sau local, după caz, de servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

– organizarea și participarea la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

– aducerea la cunoștința opiniei publice, în special a copiilor și tineretului, a acțiunilor sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și a Principiilor fundamentale ale Crucii Roșii, idealurilor păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

– încheierea de convenții de colaborare și derularea de programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.

 (3) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2023, justificarea modului de cheltuire a sumei de la alin. (1), cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

Art.2:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 32 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  2                                                          Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0