ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri)

din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 3150/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3150/2023 al Direcției de Management, adresa nr.l1531/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, adresa nr.l5018/2023 a primarului Municipiului Roman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.173 alin. (1) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „b”, art. 294 alin. (3), (5) și (7), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere a două imobile (terenuri) având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț, în vederea declarării acestora ca bunuri de interes public județean și utilizării lor în scopul realizării obiectivului de investiții Centru respiro pentru adulți cu dizabilități.

(2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2027, să înceapă lucrările de construire a obiectivului de investiții Centru respiro pentru adulți cu dizabilități, în caz contrar urmând ca imobilele menționate la alin. (1) să revină în domeniul public al Municipiului Roman.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:lSecretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 44 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF