ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 alin.(3)-(5) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 lit.”a” și art.11 lit.”b”din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.75/2008 privind participarea Județului Neamț la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.4/2002 privind aderarea Consiliului Județean Neamț la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, ale art.15 alin.(2) din Statutul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 172/2020 privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, ale art.7 și art.11 lit.„b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.98/2022;

Examinând referatul de aprobare nr.4.772/2023 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.4.772/2023 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și nr.4.791/2023 al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea nr.15/2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Hotărârea nr.4/2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, Hotărârea nr.1/2021 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, adresa nr.2642/2023 a președintelui Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, adresa nr.5947/2022 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, referatul nr.1369/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),   art.89 alin.(1) (2) și (8), art.90 alin.(1), art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: : (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 46 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 23

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 3

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 46.PDF