ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor stimulente financiare lunare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.193 alin (6^1) și ale art. 199 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.3.762/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 685/2023 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.762/2023 al Direcției de Management, Hotărârea nr.13/2023 a Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, proveniți din alte localități decât municipiul Roman, până la data de 31 decembrie 2023.

(2) Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la alin.(1) vor fi suportate din veniturile proprii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, în limita bugetului aprobat.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor consiliului judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 53 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                         Abțineri 1

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0