ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.148/2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.5.179/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.179/2023 al Direcției de management, adresa nr. 33/2023 a Ministerului Sănătății, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art. 292 alin.(1), (3)-(6), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății,  prin Direcția de Sănătate Publică Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unui imobil – construcție, respectiv Corp clădire (SSS + Casa medicului), situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare, nr.23, NC 51129-C3, în vederea declarării acestuia ca bun de interes public județean, în scopul furnizării serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, respectiv a serviciilor publice privind sănătatea, ulterior reabilitării și amenajării acestuia.

 (2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2027, lucrările de reabilitare și amenajare a bunului prevăzut la alin.(1) să fie executate, în caz contrar urmând ca bunul imobil – construcție să revină în domeniul public al statului.

(3) Consiliul Județean Neamț își asumă să asigure din bugetul Județului Neamț sursele de finanțare necesare reabilitării și amenajării bunului prevăzut la alin.(1) în scopul declarat.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 57 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                         Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1