ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 8.020/2023 al unui grup de consilieri județeni, întocmit ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ nr. 96/2023 privind încetarea de drept a mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.020/2023 al Direcției generale juridice și relații internaționale, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8066/2023 al Comisiei de numărare a voturilor, precum şi avizele comisiilor de specialitate

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.192 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Ion Asaftei, vicepreşedinte, să exercite atribuţiile ce sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 p.PREŞEDINTE

Persoana desemnată să conducă ședința

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 61 din 17.03.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                             Voturi „pentru” 20

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 24                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 10                                 Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  4