ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 15 lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.731/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1.094/2023 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.6.731/2023 al Direcției de Management şi nr.7.379/2023 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.lNicolae” Roman nr.3/2023, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.lNicolae” Roman nr.3/2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”-„ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin.l(3), art. 173 alin. (2) lit. „c ”, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman –anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 113/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de economist II, specialitatea științe economice, studii superioare, poziția 3 din statul de funcții al Compartimentului Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare, în post de economist I, specialitatea științe economice, studii superioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

Art.3: Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean Neamţ şi Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 68 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0