ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), alin.(4) și alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7.467/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.5/2023 a stareței Mănăstirii Războieni, comuna Războieni, respectiv nr.13/2023 a starețului Mănăstirii Horaița, comuna Crăcăoani;

Văzând raportul de specialitate nr.7.467/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, cu două posturi, după cum urmează:

a. un post pentru Mănăstirea Războieni, comuna Războieni, județul Neamț;

b. un post pentru Mănăstirea Horaița, sat Poiana Crăcăoani, comuna Crăcăoani, județul Neamț.

(2) Posturile prevăzute la alin.(1) vor fi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț, cu suma prevăzută de actele normative în vigoare, începând cu luna aprilie 2023.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 69 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0