ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţelor, precum și ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6464/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6464/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, art.289 alin.(1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6), art. 357 alin. (3)-(4), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Judeţului Neamţ, valabil la data de 31.12.2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Inventarul bunurilor mobile care aparțin domeniului public al Judeţului Neamţ, valabil la data de 31.12.2022, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Judeţului Neamţ, valabil la data de 31.12.2022,  conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Situația bunurilor aflate în proprietatea Județului Neamț pentru care procedura de atestare a acestora ca aparținând domeniului public este în curs de desfășurare, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Situația bunurilor ce aparțin altor entități și care sunt date în folosință Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                     

Nr. 79 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2