ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.6.539/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.6.541/2023 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.6.615/2023 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d” și „e”, alin.(5) lit. „d”, alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț în cadrul proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția I17- Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, Municipiul Roman, Orașul Târgu-Neamț, Orașul Bicaz și Comunele Brusturi, Bahna, Bira, Boghicea, Borca, Bozieni, Cordun, Crăcăoani, Dochia, Făurei, Girov, Gherăești, Grințieș, Hangu, Ion Creangă, Mărgineni, Negrești, Oniceni, Păstrăveni, Pipirig, Poienari, Răucești, Tămășeni, Trifești, Urecheni, Valea Ursului, Văleni și Vânători-Neamț.

(2) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce se va încheia cu persoanele juridice prevăzute la alin.(1), în scopul implementării proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes public județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, în sumă de 3.424.259,09 lei (inclusiv TVA) din care 2.877.528,65 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 546.730,44 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Art.3: (1) Se aprobă bugetul proiectului pentru Județul Neamț constând în suma de 302.000,00 lei cheltuieli eligibile, suma de 57.380,00 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile și contribuția proprie din valoarea eligibilă a proiectului de 0 lei.

(2) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente bugetului propriu necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

(3) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile care pot interveni în implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din fondurile alocate prin PNRR, proporțional cu nivelul de implicare în proiect a Județului Neamț.

(4) Se aprobă realizarea achiziției comune de calculatoare și echipamente tehnice necesare dotării bibliotecilor aparținand partenerilor din proiect, de către liderul de parteneriat – Județul Neamț.

Art.4: (1) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze acordul de parteneriat prevăzut la alin.(2) al art.1, cererea de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării sau a valorii totale a bugetului ce îi revine Județului Neamț.

(2) Se împuternicește managerul de proiect, desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele necesare pentru implementarea proiectului.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

                                                    

 

  PREŞEDINTE

                   Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 82 din 11.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 82.PDF