ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.l153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.497/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.886, 887 și 965/2023 ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.9.497/2023 al Direcției de Management și nr.11.383/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârile nr.1 și 2/2023 ale Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”-„ee”, art. 139 alin. (1)-(3), art. 182 alin. (4), art. 228 alin. (3), art.l173 alin. (2) lit. „c”, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 175/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)  Două posturi de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară- Sala de Lectură și Informare Bibliografică „Aurel Dumitrașcu”, pozițiile 39 și 40 în statul de funcții, se transformă în posturi de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I;

b)  Postul vacant de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea Colecțiilor, Colecții Speciale- Biroul Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor, Compartiment Completarea și Prelucrarea Colecțiilor, poziția 15 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I;

c)  Postul vacant de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Dezvoltare  Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, Secția de Carte pentru Copii și Ludotecă „Ion Creangă”, poziția 30 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: (1)  Prezenta hotărâre intră în vigoare în 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 102 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0