ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.11.308/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.14.471/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.308/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și, respectiv, nr.11.388/2023 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizele nr.5 și 6 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(5) lit.„b”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,  având ca scop implementarea de către cel din urmă a proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, protocoale prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț să semneze protocoalele de colaborare prevăzute la art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 104 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF