ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.10.739/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.739/2023 al Direcției de Management și, respectiv nr.11.444/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a). Explicația ¹) din subsolul anexei nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, se modifică și se completează, urmând să aibă conținutul:

„¹)salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în prezenta anexă cu valoarea de referință de 2.500 lei, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz; pentru persoanele desemnate în structura de securitate constituită la nivelul Consiliului Județean Neamț și persoana care gestionează sistemul Mes@ger de transfer digital securizat al corespondenței clasificate, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite, se majorează cu 15%, iar pentru persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în Comisia mixtă de rechiziții a Județului Neamț, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite se majorează cu 5%, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz;”;

b). Coeficientul corespunzător gradației 0, prevăzut la limita maximă pentru funcția publică de execuție de auditor, grad profesional superior, studii superioare, prevăzută la nr.crt.1, lit.b)- Funcții publice generale de execuție a cap.I- Salarizarea funcționarilor publici din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, se modifică de la 3,70 la 3,90;

c). Nota de la lit.b) – Funcții publice generale de execuție a cap.I- Salarizarea funcționarilor publici din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, se completează, urmând să aibă conținutul:

„Notă: Salariile de bază prevăzute la Cap.I lit.b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază aferente gradației 0, potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017. În cazul funcționarului public de execuție numit în funcția publică definitivă de Auditor, grad profesional superior, studii superioare, cu atribuții   privind

coordonarea activității Compartimentului Audit Public Intern, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite se majorează cu 5,4%.”

4). Nota de subsol ** de la lit. b) – Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale a cap.II- Salarizarea personalului contractual din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, se completează, urmând a avea conținutul:

„** În cazul funcțiilor de șofer, cu atribuții privind deservirea autoturismelor puse la dispoziția președintelui consiliului județean și a vicepreședinților consiliului județean, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite, se majorează cu 27%.”;

5). Teza a 3-a  a pct.1 din Nota de la lit.b) – Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale a cap.II- Salarizarea personalului contractual din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, se modifică, urmând a avea conținutul:

„ pentru funcția de consilier din cadrul cabinetului alesului local, la stabilirea salariului de bază se vor utiliza următorii coeficienți: pentru gradațiile deținute între 0 și 3- coeficientul 3,82 corespunzător gradației 0, pentru gradația 4- coeficientul 3,75 corespunzător gradației 0, iar pentru gradația 5- coeficientul 3,70 corespunzător gradației 0.”.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2023.

(2) Direcţia de Management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 105 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2