ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.11.113/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.11.113/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa  nr.1.551/2023 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică bugetul local al Județului Neamț detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2023, conform anexei nr.1.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023, conform anexei nr.2.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale -Județul Neamț, pe anul 2023, conform anexei nr.3.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local, valabilă pe anul 2023, conform anexei nr.4.

Art.5: Se rectifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2023, conform anexei nr.5.

Art.6: (1) Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 5, 6 și 7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.28/2023 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023.

Art.7:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 106 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru”  30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  4