ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 7043/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.9514/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 7043/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.361 alin.(2) și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 31.300,00 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea (demolarea) bunurilor prevăzute la art.1 de către administratorul acestora, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 84 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                        Voturi „pentru”  33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                          Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                               Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 84.PDF