ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” SMIS 114662

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.11.088/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.089/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.11.176/2023 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (3) lit. f.), alin.(5) lit.c), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică art.1 și anexele nr.1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.229/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Se aprobă majorarea valorii totale a proiectului de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” cu cheltuieli neeligibile în valoare de 1.953.377,92 lei, inclusiv T.V.A..

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.1 în cuantum de 9.804.451,10 lei, inclusiv T.V.A., din care construcții-montaj în sumă de 8.033.443,92 lei, inclusiv T.V.A..

(3) Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în cadrul proiectului, în valoare de 5.335.055,98 lei, inclusiv T.V.A., din care suma de 5.243.843,80 lei, inclusiv T.V.A. reprezintă totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, iar suma de 91.212,18 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

(4) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 95 din 28.04.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                          Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 95.PDF